SATICI: FABBRO TEKS.GIDA.İNŞ. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

Bu Mesafeli Sözleşme ALICI (Tüketici)'nın mobil cihazındaki uygulama ile işlem yaptığı halleri de kapsamak üzere aşağıdaki TARAFLAR maddesinde ünvanı/adı belirtilen satıcıya ("SATICI")www.fabbrounderwear.com elektronik ticaret internet sitesinde (Açık pazar platformunda SATICI'ya ayrılmış alanda) ("İNTERNET SİTESİ") sipariş vererek satın almak istediği SATICI'ya ait aşağıdaki ürün/hizmetlerin ("Ürün/Ürünler") ALICI'ya satışı-teslimi ve diğer hususlara ilişkin olarak tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenler. ALICI bu Sözleşme'yi İNTERNET SİTESİ'nde onayladıktan sonra, sipariş verdiği Ürün(ler)'in bedeli ve masrafları seçtiği ödeme yöntemi ile (SATICI'ya iletilmek üzere FABBROTEKS.GIDA.İNŞ. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. ("FABBRO UNDERWEAR")) tahsil olunur. FABBRO UNDERWEAR bu Mesafeli Satış Sözleşmesi ("Sözleşme") ile ilgili olarak sadece, SATICI'ya İNTERNET SİTESİ'nde (açık pazar platformunda SATICI'ya tahsis edilen alanda) ürün-hizmetleri için ilan yayınlama ve satışa sunma, ALICI'ya söz konusu ürün-hizmetleri SATICI'dan satınalma hakkı-imkanı vermiştir. FABBRO UNDERWEAR, ALICI veya SATICI'nın temsilcisi, komisyoncusu, acentası, ortağı, iş ortağı ve vekili değildir. İşbu mesafeli satış sözleşmesinin akdedilmesi ALICI ve SATICI'nın FABBRO UNDERWEAR ile akdetmiş oldukları İNTERNET SİTESİ üyelik sözleşmeleri hükümlerinin kendi tarafları arasında ifasını ve FABBRO UNDERWEAR hak-yetkilerini etkilemeyecek ve sorumluluklarını genişletmeyecek olup ALICI ve SATICI işbu Sözleşme'ye FABBRO UNDERWEAR'ın taraf olmadığını ve Sözleşme konusu Ürünler'in satışında FABBROUNDERWEAR'ın, Ürün bedelinin SATICI'ya iletilmek üzere ALICI'dan tahsili dışında, Ürünler'e ve ALICI ile SATICI'nın bu Sözleşme'deki ve Sözleşme'den doğmuş-doğacak yükümlülüklerini yerine getirmelerine ilişkin olarak herhangi bir taahhüdü ve sorumluluğu bulunmadığını beyan ve kabul ederler.

Madde 1 - TARAFLAR

SATICI:

Ünvanı:

AA GROUP TEKSTİL DIŞ TİCARET SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ

Adres:


Telefon:


Fax:


E-Posta:


ALICI (TÜKETİCİ):

Adı,Soyadı/Ünvanı:


Adres:


Telefon:


Madde 2: SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN, FİYAT, ÖDEME VE TESLİMAT

Ürünlerin (malların/hizmetlerin) Cinsi ve Türü, Miktarı, Marka/Modeli/ Rengi, Brim Fiyat(lar)ı ve Satış Bedeli ile Ödeme (tahsilat) Bilgileri ve ALICI'nın bildirdiği teslim yeri dahil Teslimat Bilgileri aşağıda belirtildiği gibidir. Teslimatı yapacak kargo firmasının ALICI'nın bulunduğu yerde şubesi olmadığı takdirde ALICI'nın SATICI tarafından bildirilecek bir diğer yakın şubesinden teslim alması gerekmektedir (Bu hususta ALICI'ya gerekli bilgilendirme, FABBRO UNDERWEAR veya SATICI tarafından e-posta/mail, SMS veya telefonla yapılacaktır). Teslimat ile ilgili diğer konular Sözleşme'nin aşağıdaki 7. maddesinde belirtilmiştir.

TESLİMAT BİLGİLERİ:

Adı,Soyadı/Ünvanı:


Adres:


Telefon:


FATURA BİLGİLERİ:

Adı,Soyadı/Ünvanı:


Adres:


Telefon:


Madde 3- ALICI'NIN ÖNCEDEN BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR

ALICI, aşağıdaki hususlarda, bu Sözleşme'nin ALICI tarafından İNTERNET SİTESİ'nde kabulü ile kurulmasından ve gerek siparişi, gerek ödeme yükümlülüğü altına girmesinden önce İNTERNET SİTESİ'nin ilgili sayfaları-kısımlarındaki tüm genel-özel açıklamaları görerek ve inceleyerek bilgilendiğini teyiden kabul eder.

 • SATICI'nın unvanı ve iletişim bilgileri ile güncel tanıtıcı bilgileri,

 • FABBRO UNDERWEAR'ın ünvanı ve iletişim bilgileri ile güncel tanıtıcı bilgileri,

 • Ürün(ler)'in İNTERNET SİTESİ'nden alınması sırasındaki satış işlemi aşamaları ile yanlış girilen bilgilerin düzeltilmesine ilişkin amaca uygun araçlar-yöntemler,

 • SATICI'nın ve FABBRO UNDERWEAR'nın mensubu olduğu Meslek Odası , Meslek Odası'nın meslek ile ilgili öngördüğü davranış kuralları bilgisinin edinebileceği elektronik iletişim bilgileri

 • SATICI ve FABBRO UNDERWEAR tarafından uygulanan ALICI bilgileri için geçerli gizlilik, veri kullanımı-işleme ve ALICI'ya elektronik iletişim kuralları ile ALICI'nın bu hususlarda SATICI-FABBRO UNDERWEAR'ya verdiği izinler, ALICI'nın kanuni hakları, SATICI'nın ve FABBRO UNDERWEAR'ın hakları ile tarafların haklarını kullanım usulleri,

 • Ürünler için öngörülen gönderim kısıtlamaları,

 • Sözleşme konusu Ürün(ler) için kabul edilen ödeme yöntem-araçları ile Ürünler'in temel özellik-nitelikleri, vergiler dahil toplam fiyatı (ilgili masraflar da dahil olmak üzere ALICI'nın SATICI'ya ödeyeceği toplam bedel),

 • Ürüler'in ALICI'ya teslimine ilişkin usuller ile nakliye-teslim-kargo masrafları hakkında bilgiler,

 • Ürünler ile ilgili diğer ödeme/tahsilat ve teslimat bilgileri ile Sözleşme'nin ifasına ilişkin bilgiler, bu hususlarda tarafların taahhüt-sorumlulukları,

 • ALICI'nın cayma hakkına sahip olmadığı Ürünler ve diğer mal-hizmetler,

 • ALICI'nın cayma hakkının olduğu durumlarda bu hakkını kullanma şartları, süresi ve usulü ile hakkın süresinde kullanılmaması durumunda ALICI'nın cayma hakkını kaybedeceği,

 • Cayma hakkı olan Ürünler'de, Ürün cayma süresi içinde kullanım talimatlarına, olağan işleyişine veya teknik özelliklerine uygun kullanılmamasından ötürü bozulduğu veya bir değişikliğe uğradığı takdirde ALICI'nın cayma talebinin kabul edilmeyebileceği ve SATICI'ya karşı sorumlu olacağı, SATICI'nın kabul ettiği hallerde söz konusu bozukluğa veya değişime göre uygun bulduğu bir tutarın ALICI'ya yapılacak geri ödemeden tenzil (mahsup) ile tahsil edilebileceği,

 • Cayma hakkının bulunduğu durumlarda (diğer ilgili hallerde) Ürünleri SATICI'ya ne şekilde iade edebileceği ve ilgili tüm mali hususlar (iade yolları, masrafı ve Ürün bedelinin iadesi ve iade sırasında ALICI tarafından (varsa) kazanılmış/kullanılmış ödül puanları, hediye çekleri,bedelsiz ürünler ve sağlanmış diğer ücretsiz/iskontolu imkanlar için SATICI ve/veya FABBRO UNDERWEAR tarafından yapılabilecek indirim ve mahsuplar dahil),

 • ALICI'nın tüzel kişi olması halinde, ticari ya da mesleki amaçlarla satın aldığı Ürünler için (örneğin toplu alımlar herhalükarda bu nitelikte sayılır) cayma hakkı başta olmak üzere "tüketici haklarını" kullanamayacağı,

 • Mahiyetine göre bu Sözleşme'de de yer alan diğer tüm satış şartları ile işbu Sözleşme ALICI tarafından İNTERNET SİTESİ'nde onaylanarak kurulduktan sonra ALICI'ya elektronik posta ile gönderildiğinden ALICI tarafından istenen süre ile saklanıp buradan erişilebileceği, SATICI'nın da üç yıl süre ile nezdinde saklayabileceği,

 • Gizlilik, kişisel veriler ve elektronik ticari iletişimler hakkında işlem-uygulamalar,

 • Uyuşmazlık hallerinde ALICI'nın SATICI'ya şikayetlerini iletebileceği iletişim bilgileri ile yasal başvurularını 6502 Sayılı Kanun'un ilgili hükümlerine uygun olarak İlçe/İl Hakem Heyetlerine ve Tüketici Mahkemeleri'ne yapabileceği.

Madde 4- CAYMA HAKKI

ALICI Ürün'ü teslim aldığı tarihten itibaren ondört (14) gün içinde SATICI'ya bildirerek, herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin bu Sözleşme'den cayma hakkına sahiptir. Ancak kanunen şu mal/hizmetlere ilişkin sözleşmelerde, kullanılmamış/istifade edilmemiş olsa dahi, cayma hakkı bulunmamaktadır : a) ALICI'nın özel istekleri veya onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallar (üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye/kişisel ihtiyaçlara özel hale getirilenler, ALICI siparişine istinaden yurt içinden veya dışından ithal/temin edilen özel Ürünler dahil) b) kozmetik vb.leri ile çikolata vb. gıda maddeleri gibi çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek mallar c) yine kozmetik, mayo, iç giyim mamülleri vb. teslimden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış ve iadesi sağlık-hijyen açısından uygun olmayan mallar d) teslimden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallar e) ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış kitap, CD, DVD, ses ve görüntü kayıtları, yazılımlar vb. digital içerikli her türlü ürünler ile bilgisayar sarf malzemeleri; vi) elektronik ortamda anında ifa edilen tüm hizmetler ve tüketiciye anında teslim edilen her türlü gayri maddi mallar f) fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı/sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetler, g) abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınlar h) belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesi hizmeti i) ALICI onayı ile cayma hakkı süresi içinde ifasına başlanan hizmetler ve j) genel olarak ilgili mevzuat uyarınca mesafeli satış kapsamı dışında kabul edilen diğer mal-hizmetler ile ALICI'nın ticari/mesleki amaçla satın alma yaptığı haller. Cayma hakkı kullanımı mümkün olan hallerde, ALICI, cayma süresi içinde malı, işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullanmadığı takdirde meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan kanun gereği sorumludur. Buna göre, cayma tarihine kadarki süreçte Ürün'ün kullanım talimatlarına, teknik özelliklerine ve işleyişine uygun bir şekilde kullanılmamasından ötürü değişiklik veya bozulma olursa ALICI cayma hakkını kaybedebilir; SATICI tarafından kabul edildiği hallerde, iade edilecek Ürün bedelinden değişiklik / bozulma kadar indirim yapılır. Cayma hakkı bulunan hallerde ALICI'nın cayma hakkını kullandığına dair açık bir bildirimi yasal 14 günlük süre içinde SATICI'ya yöneltmiş (yukarıda belirtilen iletişim adreslerine sözlü/yazılı iletmiş) olması yeterlidir (Bu Sözleşme'ye taraf olmadığından FABBRO UNDERWEAR'a karşı cayma hakkı kullanılamaz ve bedel iadesi talep edilemez). Söz konusu hakkın süresi içerisinde kullanılması durumunda, Ürün'ün azami on (10) gün içerisinde, giderleri ALICI'ya ait olmak üzere SATICI'nın yukarıdaki adresine gönderilmesi zorunludur. INTERNET SİTESİ'nde ürün iadeleri için anlaşmalı kargo firması belirtilmiş ise, ALICI Ürün'ü bulunduğu İlçe dahilindeki veya harindeki bir şubesinden gönderebilir, bu takdirde ALICI'dan masraf alınmaz. Bu iade işleminde Ürün'ün kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir. Ayrıca vergi mevzuatı gereği, ALICI tarafından kanunen İade Faturası kesilmesi gereken hallerin yanı sıra Ürünle beraber iade edilecek olan fatura üzerinde, aşağıda belirtilen, iade ile ilgili bölüm doldurulup imzalanacaktır. Faturası kurumlar (tüzel kişiler) adına düzenlenen sipariş iadeleri, İade Faturası kesilmediği takdirde kabul edilmeyecektir). "Ürünün iade edileceği adres, SATICI adresi / iade için teslim olunan kargo firması adresi." Yukarıdaki belirtilen gereklerin ALICI tarafından yerine getirilmesi kaydı ile, cayma bildiriminin SATICI'ya ulaştığı tarihten itibaren 14 gün içinde, Ürün bedeli ve varsa Ürün'ün ALICI'ya teslim masrafları ALICI'ya, Ürün'ü satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde iade edilir. ALICI'nın Ürünler'e ilişkin cayma süresi sonrasındaki kanuni hakları-sorumlulukları ile SATICI'nın ve/veya FABBRO UNDERWEAR'ın ALICI'dan olan, ödül puanlarına, hediye çeklerine ve bedelsiz imkanlara ilişkin bulunları da kapsamak üzere akdi ve kanuni tahsil-mahsup hakları dahil hak ve yükümlülükleri ayrıca mevcut ve geçerlidir.

MADDE 5 - ALICI'NIN SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜNÜ SATIN ALIRKEN ÖDÜL PUANLARI KAZANDIĞI VE/VEYA ÖDÜL PUANLARI KULLANARAK ÖDEME YAPTIĞI HALLERDE UYGULANACAK ÖZEL ŞARTLAR

 • 5.1. Ödül puanları vb.lerini kazandıran bir kuruluş (FABBRO UNDERWEAR, FABBRO UNDERWEAR'ın anlaşmalı kuruluşu veya bir başka kuruluş) ile ALICI ve SATICI arasında (veya SATICI ile FABBRO UNDERWEAR veya sair bir kuruluş arasında), ödül puanlarının İNTERNET SİTESİ'nden alışverişlerde indirim vb. sağlamasına imkan veren cari bir anlaşmanın-sözleşmenin varlığında, ALICI, SATICI'nın söz konusu anlaşması ve keza kendisinin anılan kuruluş ile sözleşmesinin gereği olarak bu Sözleşme konusu alışverişi sebebi ile öyle bir ödül puanı kazanmış ise, işbu Sözleşme'den cayılması ve sair suretle feshi/sipariş iptali ile ALICI'ya bir geri ödeme yapılması mevzubahis olan hallerde, ALICI tarafından bu Sözleşme konusu satın alma ile kazanılmış ödül puanları, hediyeler ve benzerlerinin tutarı (parasal değeri) ALICI'dan geri alınır.Şöyleki; bu geri alma işlemi, SATICI/FABBRO UNDERWEAR'ın ilgili kuruluş ile anlaşmasında farklı bir yöntem öngörülmedikçe, ALICI'nın anılan kuruluş-sistem nezdinde (işbu Sözleşme konusu alışveriş ile kazanılmış ödül puanları hariç) yeterli-başka ödül puanı mevcut ise öncelikle o ödül puanlarından, mevcut değil ise ALICI'ya iade edilecek bedelden nakden indirilerek (mahsup edilerek) yapılır.

 • 5.2. ALICI tarafından işbu Sözleşme konusu Ürün alışverişinde ödeme kısmen/tamamen ödül puanları vb. ile yapılmış ise, bu suretle satın alınan Ürün'ün bu Sözleşme'nin ilgili hükümlerine göre Ürün bedeli ALICI'ya geri ödenecek biçimde iadesinin söz konusu olduğu hallerde, ALICI'nın Ürün'ü İNTERNET SİTESİ'nde satın alırken SATICI ve/veya FABBRO UNDERWEAR nezdindeki kullandığı ödül puanı ve benzerleri, SATICI/FABBRO UNDERWEAR'ın ilgili kuruluş ile farklı bir anlaşması olmadıkça, ALICI'ya (yine puan olarak) iade edilebilir.

 • 5.3. ALICI tarafından herhangi bir surette haksız ödül puanı kazanımı veya kullanımının tespit edildiği durumlarda geçerli bir genel kural olarak, söz konusu ödül puanlarının parasal değeri-tutarı SATICI ve/veya FABBRO UNDERWEAR tarafından ALICI'dan (kredi kartından, nakden ve sair yasal yöntemler ile) tahsil olunabilecektir. Bu hüküm, öyle bir sistemin uygulaması neticesi SATICI ve FABBRO UNDERWEAR tarafından ALICI'ya hediye verilen malların bedeli için de geçerlidir.

 • 5.4. Ödül puanı ve benzerlerinin kazanım ve kullanım işlemleri ilgili diğer hususlar, söz konusu kuruluş ile ALICI ve SATICI/FABBRO UNDERWEAR arasındaki anlaşma-sözleşmelerin hükümlerine tabi olup, ilgili hallerde SATICI-FABBRO UNDERWEAR, gerek burada, gerek anılan sözleşme-anlaşmalarda belirli tüm hak-yetkileri ALICI ve kuruluş nezdinde kullanabilir, ilgili işlemleri belirtilen kuruluş ve/veya aynı sistemdeki diğer işyerleri adına ve/veya hesabına da yapabilir.

 • 5.5. SATICI'dan, FABBRO UNDERWEAR'dan veya ilgili kuruluştan kazanılan veya SATICI - FABBRO UNDERWEAR nezdinde kullanılan ödül puanları, hediye çekleri vb. mukabili nakdi para talepleri, hiçbir durumda ve surette kabul edilmez.

 • 5.6. SATICI ve FABBRO UNDERWEAR, ALICI ile yukarıda anılan kuruluşlar arasındaki ihtilaflar (keza FABBRO UNDERWEAR ALICI ile SATICI arasındaki uyuşmazlıklar) ile bunların herhangi bir maddi, hukuki, mali ve mali olmayan sonucu için hiçbir mesuliyet kabul etmemektedir; yukarıdaki hükümler geçerli ve saklıdır.

 • 5.7. Yukarıdaki hükümler, varsa, Tüketici'nin doğrudan SATICI'dan ve FABBRO UNDERWEAR'dan edindiği ödül puanı kazanım ve kullanımlarında da kıyasen uygulanır. Yukarıdaki kapsamda ve şartlarda yapılacak işlemler bir mükellefiyeti veya mecburiyeti olarak yorumlanmamak üzere, FABBRO UNDERWEAR tarafından kendi adına veya bizim adımıza yapılabilir.

 • İNTERNET SİTESİ/SATICI/ FABBRO UNDERWEAR veya diğer bir kuruluştan ödül puanı kazanan veya ödemelerinde ödül puanı vb.lerini kullanan tüm tüketiciler, böylece ALICI, yukarıdaki özel şartları (da) kabul etmiş olmaktadır.

MADDE 6 - GÜVENLİK-GİZLİLİK, KİŞİSEL BİLGİLER, ELEKTRONİK İLETİŞİMLER VE FİKRİ-SINAİ HAKLAR İLE İLGİLİ KURALLAR

INTERNET SİTESİ'nde bilgilerin korunması, gizliliği, işlenmesi-kullanımı ve iletişimler ile diğer hususlarda aşağıda cari esasları belirtilen gizlilik kuralları-politikası ve şartlar geçerlidir.

 • 6.1. ALICI tarafından İNTERNET SİTESİ'nde girilen bilgilerin ve işlemlerin güvenliği için gerekli önlemler, SATICI tarafındaki sistem altyapısında, bilgi ve işlemin mahiyetine göre günümüz teknik imkanları ölçüsünde alınmıştır. Bununla beraber, söz konusu bilgiler ALICI cihazından girildiğinden ALICI tarafında korunmaları ve ilgisiz kişilerce erişilememesi için, virüs ve benzeri zararlı uygulamalara ilişkin olanlar dahil, gerekli tedbirlerin alınması sorumluluğu ALICI'ya aittir.

 • 6.2. ALICI'nın sair suretle verdiği kişisel veri ve ticari elektronik iletişimlerine dair izin-onaylarının yanısıra ve teyiden; ALICI'nın İNTERNET SİTESİ'ne üyeliği ve alışverişleri sırasında edinilen bilgileri FABBRO UNDERWEAR, FABBRO UNDERWEAR'ın dahil olduğu AA GROUP TEKSTİL DIŞ TİCARET SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ mevcut ve ilerideki iştirakleri, bağlı şirketleri, ortakları, halefleri ve/veya bunların belirleyecekleri üçüncü kişiler/kuruluşlar tarafından muhtelif ürün/hizmetlerin sağlanması ve her türlü bilgilendirme, reklam-tanıtım, iletişim, promosyon, satış, pazarlama, mağaza kartı, kredi kartı ve üyelik uygulamaları amaçlı yapılacak elektronik ve diğer ticari-sosyal iletişimler için, belirtilenler ve halefleri nezdinde süresiz olarak veya öngörecekleri süre ile kayda alınabilir, basılı/manyetik arşivlerde saklanabilir, gerekli görülen hallerde güncellenebilir, paylaşılabilir, aktarılabilir, transfer edilebilir, kullanılabilir ve sair suretlerle işlenebilir. Bu veriler ayrıca kanunen gereken durumlarda ilgili Merci ve Mahkemelere iletilebilir. SATICI da akdi-kanuni sorumluluklarını yerine getirmek amacı ile sınırlı olmak üzere Tüketici bilgilerini kaydedebilir, FABBRO UNDERWEAR ile paylaşıp aktarabilir, aynı amaçla Tüketici ile iletişimde bulunabilir. ALICI kişisel olan-olmayan mevcut ve yeni bilgilerinin, kişisel verilerin korunması hakkında mevzuat ile elektronik ticaret mevzuatına uygun biçimde yukarıdaki kapsamda ve belirtilenlerce kullanımına, paylaşımına, işlenmesine, aktarımına ve aynı kapsamda kendisine ticari olan-olmayan elektronik iletişimler ve diğer iletişimler yapılmasına muvafakat ve izin vermiştir. ALICI'nın SATICI nezdindeki kişisel verileri açısından SATICI, FABBRO UNDERWEAR nezdindeki kişisel bilgileri bakımından FABBRO UNDERWEAR kanuni veri sorumlusudur.

 • 6.3. ALICI SATICI'ya belirtilen iletişim kanallarından ulaşarak veri kullanımı-işlenmelerini ve/veya aynı kanallardan ulaşarak ya da kendisine gönderilen elektronik iletişimlerdeki red hakkını kullanarak iletişimleri her zaman için durdurabilir. Bunun gibi, ALICI FABBRO UNDERWEAR'ya belirtilen iletişim kanallarından ulaşarak FABBRO UNDERWEAR nezdindeki bilgilerinin işlenmesini veFABBRO UNDERWEAR'ca yapılacak ticari elektronik iletişimleri aynı şekilde durdurabilir. ALICI'nın bu husustaki açık bildirimine göre, kişisel veri işlemleri ve/veya tarafına iletişimler muhatabı Veri Sorumlusu (duruma göre SATICI veya FABBRO UNDERWEAR) tarafından yasal azami süre içinde durdurulur; ayrıca dilerse, hukuken muhafazası gerekenler ve/veya mümkün olanlar haricindeki bilgileri, veri kayıt sisteminden silinir ya da kimliği belli olmayacak biçimde anonim hale getirilir. ALICI isterse kişisel verilerinin işlenmesi ile ilgili işlemler, aktarıldığı kişiler, eksik veya yanlış olması halinde düzeltilmesi, düzeltilen bilgilerin ilgili üçüncü kişilere bildirilmesi, verilerin silinmesi veya yok edilmesi, otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz, verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebi ile zarara uğrama halinde giderilmesi gibi konularda kanuni usulünce SATICI/FABBRO UNDERWEAR'a her zaman yukarıdaki iletişim kanallarından başvurabilir ve bilgi alabilir. Bu hususlardaki başvuru ve talepleri yasal azami süreler içinde yerine getirilecek yahut hukuki gerekçesi tarafına açıklanarak kabul edilmeyebilecektir.

 • 6.4. INTERNET SİTESİ'ne ait her türlü bilgi ve içerik ile bunların düzenlenmesi, revizyonu ve kısmen/tamamen kullanımı konusunda; diğer üçüncü sahıslara ait olanlar hariç; tüm fikri-sınai haklar ve mülkiyet hakları FABBRO UNDERWEAR'ya aittir. SATICI ürünlerine ilişkin söz konusu haklar ve sorumluluklar SATICI'ya aittir.

 • 6.5. SATICI ve FABBRO UNDERWEAR yukarıdaki konularda gerekli görebileceği her türlü değişikliği yapma hakkını saklı tutar; bu değişiklikler INTERNET SİTESİ'nden veya diğer uygun yöntemler ile duyurulduğu andan itibaren geçerli olur. (FABBRO UNDERWEAR'ın kişisel veri ve iletişimlere dair güncel-cari bilgilendirmeleri (AA GROUP TEKSTİL DIŞ TİCARET SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ bilgileri dahil) www.fabbrounderwear.com nın ilgili bölümlerinde yer almaktadır).